CM PAO TRAINING CENTER

ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ในโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่” จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2 ด้านหลักคือ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้าน การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง”

Gallery Image 1
Gallery Image 2
Gallery Image 3
Gallery Image 4
Gallery Image 5
Gallery Image 6
Gallery Image 7
Gallery Image 8
Gallery Image 9


Responsive image
Responsive image
ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ
Responsive image

ตารางฝึกอบรมรุ่น 1

สถานที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ ห้อง ห้วยน้ำขาว
แผนที่
เวลาอบรม 8.30 - 16.30 น. (2 วัน)
วัน วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
*หากท่านประสงค์เข้าพักกับโรงแรม โปรดติดต่อทีมงาน โทร.086-496-3716
อาหาร (กลางวัน) 1 มื้อ/วัน (2วัน)
อาหารว่าง 2 เบรค/วัน (2วัน)
เตรียมข้อมูลในการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์
จำนวนผู้ร่วมอบรมสูงสุด 50 คน (จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว)
อัพเดตเมื่อวันที่ 11/06/62 เวลา 11:58 น.
ลิงค์ลงทะเบียน Responsive image
รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว [ตรวจสอบรายชื่อ]
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สำรองสิทธิ์ในอำเภอ

1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
2. อำเภอสันทราย
3. อำเภอแม่ริม
4. อำเภอดอยสะเก็ด
5. อำเภอสันกำแพง
6. อำเภอสารภี
7. อำเภอแม่แตง
8. อำเภอแม่ออน

ตารางฝึกอบรมรุ่น 2

สถานที่ มาริษารีสอร์ท แอนด์สปาเชียงดาว ห้องประชุมชัยพฤกษ์
แผนที่
เวลาอบรม 8.30 - 16.30 น. (2 วัน)
วัน วันที่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
*หากท่านประสงค์เข้าพักกับโรงแรม โปรดติดต่อทีมงาน โทร.086-496-3716
อาหาร (กลางวัน) 1 มื้อ/วัน (2วัน)
อาหารว่าง 2 เบรค/วัน (2วัน)
เตรียมข้อมูลในการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์
จำนวนผู้ร่วมอบรมสูงสุด 50 คน (จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว)
อัพเดตเมื่อวันที่ 07/07/62 เวลา 09:49 น.
ลิงค์ลงทะเบียน Responsive image
รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว [ตรวจสอบรายชื่อ]
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สำรองสิทธิ์ในอำเภอ

1. อำเภอเชียงดาว
2. อำเภอเวียงแหง
3. อำเภอแม่อาย
4. อำเภอฝาง
5. อำเภอพร้าว
6. อำเภอไชยปราการ
7. อำเภออื่นๆ

ตารางฝึกอบรมรุ่น 3

สถานที่ อี-เอาท์ฟิตติ้ง วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภอหางดง
แผนที่
เวลาอบรม 8.30 - 16.30 น. (2 วัน)
วัน วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
*หากท่านประสงค์เข้าพักกับโรงแรม โปรดติดต่อทีมงาน โทร.086-496-3716
อาหาร (กลางวัน) 1 มื้อ/วัน (2วัน)
อาหารว่าง 2 เบรค/วัน (2วัน)
เตรียมข้อมูลในการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์
จำนวนผู้ร่วมอบรมสูงสุด 50 คน (จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว)
อัพเดตเมื่อวันที่ 09/07/62 เวลา 14:33 น.
ลิงค์ลงทะเบียน Responsive image
รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว [ตรวจสอบรายชื่อ]
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สำรองสิทธิ์ในอำเภอ

1. อำเภอหางดง
2. อำเภอสะเมิง
3. อำเภอสันป่าตอง
4. อำเภอแม่วาง
5. อำเภอแม่แจ่ม
6. อำเภอกัลยานิวัฒนา
7. อำเภออื่นๆ

ตารางฝึกอบรมรุ่น 4

สถานที่ ทัช สตาร์ รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
แผนที่
เวลาอบรม 8.30 - 16.30 น. (2 วัน)
วัน วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562
*หากท่านประสงค์เข้าพักกับโรงแรม โปรดติดต่อทีมงาน โทร.086-496-3716
อาหาร (กลางวัน) 1 มื้อ/วัน (2วัน)
อาหารว่าง 2 เบรค/วัน (2วัน)
เตรียมข้อมูลในการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์
จำนวนผู้ร่วมอบรมสูงสุด 50 คน (จำนวนที่นั่งเต็มแล้ว)
อัพเดตเมื่อวันที่ 20/07/62 เวลา 16:00 น.
ลิงค์ลงทะเบียน Responsive image
รายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว [ตรวจสอบรายชื่อ]
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สำรองสิทธิ์ในอำเภอ

1. อำเภอจอมทอง
2. อำเภอดอยหล่อ
3. อำเภอดอยเต่า
4. อำเภอฮอด
5. อำเภออมก๋อย
6. อำเภออื่นๆโปรแกรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 รุ่น

วันแรก

เวลา หัวข้อบรรยาย
ช่วงเช้า ที่มา จุดมุ่งหมาย และผลลัพธ์ของโครงการที่ผ่านมา
ภาพรวมในการสร้างธุรกิจร่วมกับเว็บไซต์ cnxcenterpoint.com
การหาจุดยืนของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกลุ่มเป้าหมายธุรกิจออนไลน์
การวางแผนกิจกรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายธุรกิจออนไลน์
แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากผู้ประสบความสำเร็จ
ช่วงบ่าย การหาช่องการตลาดแบบบูรณาการผ่าน cnxcenterpoint.com
การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกลับช่องทางการตลาดออนไลน์แต่ละประเภท
ภาคปฏิบัติ การหาจุดยืน การวางแผน การหาช่องทาง และการกำหนดกลุ่มลูกค้า
   

วันที่สอง

เวลา หัวข้อบรรยาย
ช่วงเช้า เทคนิคการใช้ภาพ และการใช้สูตรการสร้างเนื้อหาให้ตรงกลับธุรกิจออนไลน์
การร่วมสร้างโอกาสธุรกิจร่วมกับเว็บไซต์ cnxcenterpoint.com
แชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากผู้ประสบความสำเร็จ
ภาคปฏิบัติการลงทะเบียนร่วมสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ และปรับปรุงแก้ไขสมาชิกเดิม
ช่วงบ่าย การบูรณาการการตลาดแบบสังคมออนไลน์ (Social Marketing, Facebook, @Line)รวมกับเว็บไซต์ cnxcenterpoint.com
การวัดผลการตลาดออนไลน์หลายช่องทาง
   
ประโยชน์จากได้รับการฝึกอบรม
 
1.รับข่าวสารการอบรมสัมมนาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
2.รับข่าวสารการอบรมของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย  
3.รับข่าวสารการอบรมผ่านเครือข่ายต่างๆ  
4.สามารถนำข้อมูลสินค้าลงเว็บ cnxcenterpoint.com ฟรี  
5.สามารถสร้างการตลาดบน Facebook      


ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ จังหวัดเชียงใหม่
  โทร 086-496-3716
  โทร 094-126-0751
  โทร 088-267-7224
  โทรสาร 053 998333 ต่อ 408
  Facebook https://www.facebook.com/paotraining/
  URL http://www.training.cnxcenterpoint.com
  URL http://www.cnxcenterpoint.com
  QR Code Responsive image
  USANA SPT Line ไอดี @tui8018n
  USANA SPT Line ลิงค์ เพิ่มเพื่อน
  • Hotline Contact

    Responsive image Responsive image
  • ทีมงาน Phone: 086-496-3716